Novads / Izglītība / Informācija / Metodiskais darbs

Novads

Metodiskais darbs

Metodiskais darbs ietver sistēmisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīva pieredzē.

Valmierā darbojas šādas metodiskās jomas:

 • Dabaszinātņu joma
 • Tehnoloģiju joma
 • Matemātikas joma
 • Sports un veselība
 • Valodu joma
 • Sociālā un pilsoniskā joma
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes joma
 • Sākumizglītības metodiskā joma
 • Vērtībizglītības metodiskā joma
 • Iekļaujošas izglītības atbalsta joma
Jomu koordinatoru kontaktinformācija

Metodiskā darba mērķis 2022./2023.m.g.:

Sekmēt pedagogu sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanā Valmieras novada izglītības iestādēs, veicinot un atbalstot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Metodiskā darba virzieni 2022./2023.m.g.:

 • Apzināt un apkopot informāciju par Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vajadzībām;
 • Plānot, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi – pieredzes apmaiņas seminārus, kursus, lekcijas u.c. aktivitātes.
 • Atbalstīt sadarbību starp pedagogiem novada izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
 • Izzināt un popularizēt labās prakses piemērus;