Novads / Izglītība / Informācija / Metodiskais darbs

Novads

Metodiskais darbs

Metodiskais darbs ietver sistēmisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīva pieredzē.

Metodiskā darba saturs:

 • Izglītības vadlīniju izpratne;
 • Zinātnē un pieredzē balstītas prakses izveide;
 • Reālās dzīves situācijām tuvināta mācību satura, jaunu darba formu, mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas metožu un līdzekļu izstrāde;
 • Iestāžu pedagogu metodiskā darba vadība un atbalsts;
 • Efektīva mācību un audzināšanas darba metožu ieviešana iestāžu praksē.

Metodiskā darba uzdevumi:

 • Augstas kvalitātes mūsdienīga mācību procesa nodrošināšana visās Pašvaldības iestādēs;
 • Pedagoģiskā procesa īstenošana saskaņā ar izglītības aktualitātēm;
 • Izglītības problēmu radoša risināšana;
 • Sadarbības ar pedagogiem nodrošināšana dažādos līmeņos;
 • Pārmaiņu vadības atbalsta nodrošināšana.

Metodiskā darba formas:

 • Zinātniski pedagoģiskās literatūras analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;
 • Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšana, pedagogu iesaistīšana;
 • Pedagogu pašizglītības atbalsts; profesionālās pilnveides programmu izstrāde, īstenošana;
 • Sadarbības nodrošināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.

Atslēgas vārdi metodiskā darba organizēšanai Valmierā

 • iestāžu mācīšanās kultūras un vides veidošana
 • sadarbībā balstīta pedagogu mācīšanās
 • pedagogu profesionālo prasmju pilnveide darba vietā
 • sadarbība, atbalsts, nevis kontrole

Mācīšanās/metodiskās jomas

Valmierā darbojas šādas mācīšanās vai metodiskās jomas:

 • Dabaszinātņu joma
 • Tehnoloģiju joma
 • Matemātikas joma
 • Sports un veselība
 • Valodu joma
 • Sociālā un pilsoniskā joma
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes joma
 • Sākumizglītības metodiskā joma
 • Vērtībizglītības metodiskā joma
 • Iekļaujošas izglītības atbalsta joma
Jomu koordinatoru kontaktinformācija

Metodiskā darba mērķis 2022./2023.m.g.:

Sekmēt pedagogu sadarbību un savstarpēju atbalstu kvalitatīva mācību procesa plānošanā un īstenošanā Valmieras novada izglītības iestādēs, veicinot un atbalstot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Metodiskā darba virzieni 2022./2023.m.g.:

 • Apzināt un apkopot informāciju par Valmieras novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vajadzībām;
 • Plānot, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi – pieredzes apmaiņas seminārus, kursus, lekcijas u.c. aktivitātes.
 • Atbalstīt sadarbību starp pedagogiem novada izglītības iestādēs mācību satura un pieejas plānošanā;
 • Izzināt un popularizēt labās prakses piemērus;

Normatīvie dokumenti

Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības metodiskās darbības koncepcija (pielikums Domes 27.06.2019. lēmumam Nr. 210 (protokols Nr.9, 13.§)) Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības metodiskā darba organizēšanas kārtība (pielikums Domes 25.07.2019.lēmumam Nr.233 (protokols Nr. 10, 13.§)) (7.17 MB) (1.77 MB)