Zemes vienības Sporta ielā 4A, Valmierā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība atklātā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapbūvētu zemes vienību Sporta ielā 4A, Valmierā, Valmieras novadā, 1200 m2, zemes vienības kadastra apzīmējums 9601 005 0173.

Izsole notiks 09.11.2022. plkst. 16.00 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var iesniegt līdz 07.11.2022. plkst. 17.00:

 • personīgi, nododot Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, darba dienās darba laikā, 109. kabinetā;
 • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@valmierasnovads.lv.

Izsoles sākumcena 19 300,00 eiro, nodrošinājums – 1930,00 eiro, solis – 300,00 eiro, reģistrācijas maksa – 20,00 eiro.

Reģistrācijas maksa ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank” Valmieras nodaļa, konta Nr. LV38 RIKO 0002 7107 1001 1, bankas kods RIKOLV2X ar norādi “Sporta 4A izsoles reģistrācijas maksa”.

Nodrošinājuma nauda ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības kontā AS “Luminor Bank” Valmieras nodaļa, konta Nr. LV94 RIKO 0002 0130 9868 0, bankas kods RIKOLV2X ar norādi “Sporta 4A izsoles nodrošinājums”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc izziņas par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas vai uz nomaksu, ievērojot šādus nosacījumus;

 • viena mēneša laikā jāiemaksā avanss 20 % apmērā no nosolītas summas;
 • nomaksas termiņš nevar būt garāks par 5 gadiem;
 • atlikusī summa tiek sadalīta vienādos maksājumos;
 • par atlikto maksājumu jāmaksā 6 % gadā no nesamaksātās summas daļas;
 • par maksājuma kavējumu maksājami nokavējuma procenti 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;
 • īpašuma tiesības uz nosolīto īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo īpašumu par labu Pašvaldībai nesamaksātās pirkuma maksas apmērā.

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības domes lēmumam katrs pretendents ir tiesīgs nosolīt un nopirkt tikai vienu no izsolāmajām zemes vienībām (Sporta iela 4, Sporta iela 4A, Sporta iela 6, Sporta iela 6A, Sporta iela 8 un Sporta iela 10, Valmierā).

Izsolāmajam īpašumam tiek noteikti sekojoši īpašie turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi:

 • 36 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas ir jāsaņem Valmieras novada Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamās mājas izbūvei;
 • 60 mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas īpašumā ir jābūt uzsāktiem būvdarbiem;
 • vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka īpašuma nosolītājs nav tiesīgs veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu, bez Valmieras novada pašvaldības rakstiskas piekrišanas;
 • gadījumā, ja netiek ievēroti noteiktie turpmākās izmantošanas nosacījumi, Valmieras novada pašvaldība ir tiesīga atkāpties no pirkuma līguma un īpašuma tiesības uz nosolīto īpašumu pāriet atpakaļ Valmieras novada pašvaldībai, īpašuma nosolītājam atmaksājot īpašuma tirgus vērtību, kas nav lielāka par īpašumu nosolīto un samaksāto summu;
 • iepriekš minētie nosacījumi un aprobežojumi tiek ierakstīti zemesgrāmatā.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Tālrunis informācijai: 20220247.