Transportlīdzekļa “Ford Mondeo” izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzeklim “Ford Mondeo”, valsts reģistrācijas Nr. HB 7867.

Sākumcena – 302,50 eiro, solis – 20,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 25,00 eiro.

Samaksa par pirkumu veicama 14 dienu laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 13.09.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 03.10.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.09.2022. plkst. 13.00 līdz 23.09.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 25,00 euro (divdesmit pieci euro 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Ford Mondeo izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: [email protected]

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 20220247, e-pasta adrese: [email protected]