Reģistrācija mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

Vienota kārtība bērnu pieteikšanai mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

No 1. marta līdz 30. aprīlim norisināsies pieteikumu pieņemšana mācībām 1. klasē 2023./2024. mācību gadā Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

Pieteikumu iespējams iesniegt vienā no diviem veidiem: klātienē – izglītības iestādē jāiesniedz tās direktoram (-ei) adresēts iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, vai attālināti – uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi jānosūta iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ja pieteikums iesūtīts elektroniski, izglītības iestāde vienas darba dienas laikā vecākam uz norādīto e-pasta adresi nosūtīs paziņojumu par tā saņemšanu un reģistrēšanu. Vecākam ir arī tiesības atsaukt pieteikumu, izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu.

Bērnus uz vietu 1. klasē reģistrēs iesniegumu iesniegšanas secībā vienotā pašvaldības reģistrā, kas būs pieejams pašvaldības tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv.

Bērnam prioritāri piešķir vietu izglītības iestādē, ja arī bērna brālis un/vai māsa būs konkrētās izglītības iestādes skolēns 2023./2024. mācību gadā. Šis fakts vecākiem jānorāda iesniegumā.

Izglītības iestāde līdz 10. maijam informēs vecākus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Par atteikumu bērnu uzņemt izglītības iestādē tās direktors rakstiski informēs Valmieras novada Izglītības pārvaldi, kas konsultēsies ar bērna vecāku un koordinēs vietas piešķiršanu citā izglītības iestādē, kur ir brīva vieta. Klašu kompektāciju izglītības iestādes veiks līdz 10. jūnijam, savukārt līdz 15. jūnijam skolām būs jāsarīko kopsapulce ar topošo pirmklasnieku vecākiem, lai iepazīstinātu ar skolēnu sadalījumu paralēlklasēs un mācību procesa organizāciju.

Reģistrācija mācībām 1. klasē veicama tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu vēlāk, bet saskaņā ar vecāku vēlmi – vienu gadu agrāk. Bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē uzņem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītības iestāde realizē šādu programmu.

Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 74 “Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” izlasāmi šeit.

Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija šeit.

Iesnieguma veidlapa