Paziņojums par kokmateriālu izsoli

Izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošai kustamai mantai – kokmateriāliem:

Izsolāmo kustamo mantu dabā iespējams apskatīt Zāļu ielā, Valmierā, Valmieras novadā.

Sākumcena – 16 415,74 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 1641,57 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu – mēneša laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 16.03.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 17.04.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.03.2023. plkst. 13.00 līdz 05.04.2023. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1641,57 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit viens euro 57 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Kokmateriālu izsoles nodrošinājums”.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Valmieras novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

 Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.