Paziņojums par cirsmas “Industriālais parks” Valmierā izsoli

Izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža zemēs:

  • zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613, platība 57,55 ha, cirtes veids – atmežošanas cirte, izcērtamo koku skaits – 22 425 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 16 675,92 m3.

Sākumcena – 1 047 884,45 EUR, solis – 5000,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 104 788,45 EUR.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Papildus nosacījumi:

  • Vienlaikus ar atmežošanu teritorijā tiek veikti sanācijas darbi teritorijas attīrīšanai no sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Atmežošanas darbi un kokmateriālu izstrāde tiek veikta sadarbībā ar sanācijas darbu veicēju. Pircējam ir saistoši sanācijas darbu veicēja norādījumi par sektoriem, kuros ir uzsākami atmežošanas darbi, tajā skaitā kokmateriālu izstrāde un celmu raušana.
  • Pēc kokmateriālu izstrādes pircējs veic celmu izlaušanu, savākšanu un izvešanu, kā arī teritorijas planēšanu visā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0613 platībā.
  • Kokmateriālu izstrāde un celmu izraušana veicama līdz 31.07.2023.
  • Izrautie celmi ir izvedami līdz 31.12.2023., tos līdz izvešanai uzglabājot pārdevēja norādītā teritorijā atmežojamās zemes vienībās.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 10.02.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 13.03.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.02.2023. plkst. 13.00 līdz 02.03.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas – 104 788,45 EUR (viens simts četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 45 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmu Industriālais parks, 96620020613, izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.

Par cirsmām un to apskati zvanīt pa tālr. 64292252, e-pasta adrese: aija.karlivane@valmierasnovads.lv.