Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Finanšu dienests

Pašvaldība

Finanšu dienests

Beverīna

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
 Irīda Ivule[email protected] Finanšu nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede64233432
Signe Kromane[email protected] Kreditoru grāmatvede 64250961, 28633033
Rudīte Āboliņa[email protected]Pamatlīdzekļu un krājuma uzskaites grāmatvede 64250961, 28633033
Līga Zaļkalne[email protected] Algu grāmatvede64233416, 28633033
 Ina Jacukēviča[email protected]Grāmatvede-kasiere64233424, 28633033
Sintija Karlivāne[email protected]Ekonomiste64233432

Burtnieki

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Signe Pilsneniece[email protected] Finanšu nodaļas vadītāja64250912
Smaida Kraveca[email protected]Ekonomiste-norēķinu grāmatvede64250911, 20218875
Anda Līsmane[email protected]Algu un debitoru grāmatvede64250907
Svetlana Bērziņa[email protected]Debitoru grāmatvede64250907
Ligita Lorence[email protected]Apgādes un pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede64250908
Baiba Irbina[email protected]Apgādes un pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede64250908

Kocēni

Vārds uzvārdsE-pastsamatskontakti
Svetlana Greka[email protected]Finanšu direktore28303465
Inita Stikāne[email protected]Galvenā grāmatvede – ekonomiste27891651
Gunta Liepiņa[email protected]Speciālists nekustamo īpašumu un nodokļu jautājumos29218297
Dace Roziņa[email protected]Algu grāmatvedis27891665
Laura Pidika[email protected]Finanšu nodaļas uzskaites grāmatvede28627379
Daiga Adamsone[email protected]Debitoru uzskaites grāmatvedis27891653
Zenta Loka[email protected]Kreditoru uzskaites grāmatvedis27891658
Dace Bauere[email protected]Materiālu uzskaites grāmatvedis27891654
Solveiga Vantere[email protected]Finanšu nodaļas ekonomiste – finanšu analītiķe27891652
Līga Māliņa[email protected]Galvenā kasiere27891655
Līga Henilāne[email protected]Rubenes ciema kasiere – sekretāre28349202

Mazsalaca

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Maruta Java[email protected]Galvenā grāmatvede
Rasa Mence[email protected]Grāmatvede
Ilona Olupe[email protected]Algu grāmatvede
Sandra Zaķe[email protected]Grāmatvede (pamatlīdzekļu un kreditoru)t. 26664403
Elīna Petruseviča[email protected]Ekonomistet. 26664403

Naukšēni

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Inese Bētaka[email protected]Galvenā grāmatvede64250900
Baiba Jirgensone[email protected]Grāmatvede – kasiere64250901
Inguna Lauberte[email protected]Grāmatvede – dzīvokļu un komunālā saimniecība64250955, 26209976

Rūjiena

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Anete Āre[email protected]Finanšu nodaļas vadītāja64216045
Ingrīda Lapiņa[email protected]Vecākā ekonomiste64263451
Ritma Karsele[email protected]Vecākā grāmatvede64216044
Daina Daine[email protected]Vecākā grāmatvede64216042
Sarmīte Buile[email protected]Vecākā grāmatvede64216041
Anita Dreimane[email protected]Vecākā grāmatvede64207847

Strenči

Vārds uzvārdsKontaktiVārds uzvārdsE-pastsAmatsKontakti
Vineta Zandere[email protected]Vadītāja64715618
Inese Karnāte[email protected]Ekonomiste64715 613
Grāmatvedība[email protected]64715612
Nataļja ŠtaimillereKasiere64715639
Vineta LuzikaGrāmatvede64715641
Baiba CelmiņaKasiere grāmatvede64715625
Sandra Ronimoisa[email protected]Nekustamā īpašuma nodokļa administratore26114866
Mudīte Gustava[email protected]Grāmatvede64715640

Valmiera

Vārds uzvārdsE-pastsAmatsKabinetsKontakti
Inta Štefenberga  [email protected]Finanšu direktoreLāčplēša iela 264207130
Gunita Jansone[email protected]Finanšu direktora vietnieceLāčplēša iela 264207854
Rūta Zaļaiskalna[email protected]Galvenā grāmatvedeRīgas iela 25C64207131
Ina Briksne[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64210682
Rita Pole[email protected]Vecākā grāmatvedeRīgas iela 25C64207166
Zinta Karele[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64207127
Jureta Riba[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64207857
Ina Matvejeva[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64207126
Tija Frīdenberga[email protected]Materiālu uzskaites grāmatvedeRīgas iela 25C64210683
Aija Sūce[email protected]Materiālu uzskaites grāmatvedeRīgas iela 25C64207129
Anita Jansone[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64225916
Dace Kairova[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64207633
Gunita Gertnere[email protected]Algu grāmatvedeRīgas iela 25C64207859
Inese Brikmane[email protected]Algu grāmatvedeRīgas iela 25C64210696
Aina Ābola[email protected]Algu grāmatvedeRīgas iela 25C64207134
Līga Šmukste[email protected]Budžeta ekonomisteLāčplēša iela 264224561
Inga Markava-Pētersone[email protected]Nodokļu (nodevu) administratoreLāčplēša iela 264207856
Aelita Zunda[email protected]Budžeta ekonomisteLāčplēša iela 264207630
Ilze Ķirse[email protected]Finanšu dienesta nodokļu (nodevu) ekonomisteLāčplēša iela 264207128
Inese Kohanova[email protected]GrāmatvedeRīgas iela 25C64281147

Darba laiks:*
P. 8.00-12.00 13.00-17.00
O. 8.00-12.00 13.00-17.00
T. 8.00-12.00 13.00-18.00
C. 8.00-12.00 13.00-17.00
Pk. 8.00-12.00 13.00-16.00

* Steidzamos gadījumos pusdienu pārtraukuma laikā lūdzam sazināties ar Apmeklētāju pieņemšanas centra darbiniekiem. Apmeklētāju pieņemšanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma. 


Finanšu dienesta mērķi:

 • pašvaldības finanšu politikas un vadības izstrādāšana, organizēšana un koordinēšana;
 • pašvaldības finanšu resursu plānošana un vadība;
 • Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un valsts programmu projektu, kā arī ziedojumi un ārvalstu finanšu palīdzības finanšu pārraudzība;
 • nekustamā īpašuma nodokļa efektīva administrēšana.

Finanšu dienesta uzdevumi:

 • nodrošināt pašvaldībā vienotas sistēmas metodiskās vadības ieviešanu finanšu un darba samaksas jomā;
 • izstrādāt metodiskos norādījumus pašvaldības iestādēm par budžeta pieprasījumu sagatavošanu, noformēšanu un iesniegšanas kārtību;
 • izvērtēt pašvaldības iestāžu budžeta pieprasījumu atbilstību pašvaldības budžeta bāzes kontrolskaitļiem;
 • sagatavot pašvaldības iestāžu budžetu ieņēmu un izdevumu tāmes, kā arī izstrādāt pašvaldības kopbudžetu un tā grozījumu projektus;
 • sagatavot lēmumu, saistošo noteikumu, rīkojumu, noteikumu un instrukciju projektus atbilstoši dienesta kompetencei;
 • analizēt un sagatavot visa veida pārskatus par pašvaldības iestāžu budžetu un kopbudžeta izpildi;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai savas kompetences ietvaros par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālāku un lietderīgāku izlietošanu;
 • veikt pašvaldības finansiālā stāvokļa un darbības efektivitātes rādītāju analīzi;
 • kontrolēt pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu finanšu saistību izpildi;
 • nodrošināt pašvaldības finanšu resursu uzskaitei un izlietojuma kontrolei nepieciešamo norēķinu kontu atvēršanu kredītiestādēs;
 • kontrolēt bankas kontu apgrozījumus un atlikumus, kārtot norēķinus ar pakalpojumu un preču piegādātājiem un citiem klientiem, izmantot efektīvi brīvos finanšu līdzekļus;
 • izstrādāt grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus, kontu plānu, finanšu dokumentu aprites shēmu un citus ar grāmatvedību saistītus dokumentus;
 • kārtot pašvaldības iestāžu finanšu un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldībā noteiktai kārtībai;
 • piedalīties pašvaldības iestāžu materiālo vērtību inventarizācijās un veikt pārējo bilances kontu inventarizāciju;
 • veikt un kontrolēt pamatlīdzekļu, inventāra un materiālu uzskaiti un norakstīšanu;
 • sagatavot un iesniegt attiecīgās institūcijās nepieciešamos finanšu pārskatus un atskaites Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kārtībā;
 • sagatavot un iesniegt apstiprināšanai pašvaldības finanšu gada pārskatu un, sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sastādīšanā;
 • sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju ārējiem auditoriem un zvērinātiem revidentiem par finanšu un grāmatvedības uzskaites jautājumiem;
 • nodrošināt pašvaldības finanšu informācijas uzkrāšanas, apkopošanas un analīzes informatīvo sistēmu administrēšanu;
 • piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu un citu politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un valsts investīciju programmu projektu finanšu plānošanā, izvērtēšanā, vadībā un veikt to finanšu uzskaiti;
 • sniegt norādījumus un konsultācijas pašvaldības iestādēm par jautājumiem, kas ir dienesta darbinieku kompetencē;
 • veikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanu, tai skaitā:
 • aprēķināt NĪN un izsūtīt maksāšanas paziņojumus;
 • izstrādāt saistošos noteikumus par NĪN atvieglojumu piemērošanu Valmieras pilsētā;
 • sagatavot pašvaldības domes lēmumu projektus par NĪN atvieglojumu piemērošanu;
 • veikt NĪN parādu piedziņu atbilstoši pašvaldībā izstrādātajai piedziņas kārtībai;
 • nodrošināt savstarpējo norēķinu ar citām pašvaldībām par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem administrēšanu;
 • nodrošināt kontroli par pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību finanšu resursu efektīvu plānošanu un izmantošanu;
 • sniegt atzinumus par pašvaldības kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrību attīstības plāniem un investīciju projektiem;
 • sadarbībā ar Juridisko nodaļu sniegt pašvaldības domei priekšlikumus pašvaldības kontrolējošās ietekmes kapitālsabiedrību darbības uzlabošanai;
 • veikt citus normatīvajos aktos un pašvaldības vadības noteiktos uzdevumus.
Finanšu dienesta nolikums (aktualizēts 22.01.2016.)