Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

27.07.2021.

Nekustamā īpašuma Mežvidi 75, Burtnieku pagastā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Mežvidi 75, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr. 9648 016 0143, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 016 0143), ar kopējo platību 632 m².

Nekustamā īpašuma sākumcena 2292,76 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no objekta sākumcenas (ar norādi objekta nosaukums) Valmieras novada pašvaldības kontā Nr. LV94RIKO0002013098680, Luminor Bank, kods RIKOLV2X. Reģistrācijas maksa EUR 15,00 jāieskaita Valmieras novada pašvaldības kontā Nr. LV98UNLA0050014274092, SEB Banka, kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2021. gada 2. septembrī plkst. 10.00, Valmieras pagasta kultūras nama zālē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. septembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Valmieras novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijā – Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti, vai dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar izsoli saistītajos jautājumos – Vija Lāne, tālr. +37126536174, e-pasts: [email protected]

Izsoles noteikumi Izsoles noteikumu pielikumi

Nekustamā īpašuma Grantsbedres 35F, Burtnieku pagastā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Grantsbedres 35F, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr. 9648 010 0074, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9648 010 0074), ar kopējo platību 1,71 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena 5607,71 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no objekta sākumcenas (ar norādi objekta nosaukums) Valmieras novada pašvaldības kontā Nr. LV94RIKO0002013098680, Luminor Bank, kods RIKOLV2X. Reģistrācijas maksa EUR 15,00 jāieskaita Valmieras novada pašvaldības kontā Nr. LV98UNLA0050014274092, SEB Banka, kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2021. gada 2. septembrī plkst. 10.10, Valmieras pagasta kultūras nama zālē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. septembrim plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Valmieras novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijā – Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, jāiesniedz noteikumos minētie dokumenti, vai dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, jāiesniedz elektroniski līdz noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar izsoli saistītajos jautājumos – Vija Lāne, tālr.+37126536174, e-pasts: [email protected]

Izsoles noteikumi Izsoles noteikumu pielikumi

22.07.2021.

Neizīrēta dzīvokļa Sporta ielā 2-36, Sedā izsole

Valmieras novada pašvaldība pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Sporta ielā 2-36, Sedā, kadastra Nr.9413 900 0326, sastāvošu no dzīvokļa ar kopējo platību 55,50 m2,552/21898 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes. Izsoles objekta sākumcena 2150,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 215,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR.

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878 (Aleksejs Jefimovs). Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Valmieras novada domes (reģ. Nr. 90000043403) AS SEB banka kontā Nr. LV28UNLA0050014316383. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes e-pastā: [email protected] līdz 2021. gada 25. augustam  plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 27. augustā plkst. 10.30 pašvaldības telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Neizīrēta dzīvokļa Sporta ielā 4-12, Sedā izsole

Valmieras novada pašvaldība pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Sporta ielā 4-12, Sedā, kadastra Nr.9413 900 0327, sastāvošu no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 55,2 m2,520/21843 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas. Izsoles objekta sākumcena 2040,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 204,00 EUR. Dalības maksa 20 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR.

 Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 26593878 (Aleksejs Jefimovs). Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Valmieras novada domes (reģ. Nr. 90000043403) AS SEB banka kontā Nr. LV28UNLA0050014316383. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes e-pastā: [email protected] līdz 2021. gada 25. augustam  plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 27. augustā plkst. 11.00 pašvaldības telpās Rīgas ielā 7, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči izsole

Valmieras novada pašvaldība pārdod pirmā atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči, kadastra Nr. 9417 001 1423, kas sastāv no zemes vienības ar platību  3139 m2, kadastra apzīmējums 9417 001 1423. Zemes lietošanas mērķis –individuālo māju apbūve. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena EUR 5100,00. Izsoles nodrošinājuma nauda 510,00 EUR. Izsoles dalības maksa 20 EUR.

Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64715622. Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Valmieras novada domes (reģ. Nr. 90000043403) AS SEB banka, kontā Nr. LV28UNLA0050014316383. Pieteikšanās un reģistrācija izsolei novada domē Rīgas iela 7, Strenčos, 2. stāvā 7. kabinetā vai elektroniski domes e-pastā: [email protected] līdz 2021. gada 25.augustam plkst. 15.00. Izsole notiks 2021. gada 27. augustā plkst. 10.00  pašvaldības telpās Rīgas iela 7, Strenčos.

Izsoles noteikumi

20.07.2021.

Paziņojums par valsts īpašuma privatizāciju

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:
30.06.2021. noslēgts zemesgabala Dārza ielā 13, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.96150021501, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 7098 EUR.

20.07.2021.

Nekustamā īpašuma “Daudzstāvu mājas”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā izsole

Valmieras novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Daudzstāvu mājas, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr. 9690 008 0541, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9690 008 0713), ar kopējo platību 2,5952 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena: 92 649,57 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no objekta sākumcenas (ar norādi objekta nosaukums) Valmieras novada pašvaldības kontā Nr. LV94 RIKO 0002 0130 9868 0, Luminor Bank, kods RIKOLV2X. Reģistrācijas maksa EUR 15,00, jāieskaita Valmieras novada pašvaldības kontā Nr.LV98 UNLA 0050 0142 7409 2, SEB Banka, kods UNLALV2X.

Izsole notiks 2021. gada 18. augustā plkst. 10.00, Valmieras pagasta kultūras nama zālē, Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā.

Izsoles pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2021. gada 17. augustam plkst. 15.00:

  • personīgi nododot pašvaldības ēkā Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, darba laikā;
  • dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Kontaktpersona ar izsoli saistītajos jautājumos – Vija Lāne, tālr. +37126536174, e-pasts: [email protected]

Izsoles noteikumi Izsoles noteikumu pielikumi Zemes gabala shēma

13.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BN KOMFORTS” rīko izsoli kustamai mantai

Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “BN KOMFORTS”  ar augšupejošu soli rīko izsoli kustamai mantai :

Kravas furgons RENAULT TRAFIC ar valsts reģistrācijas Nr. ET 7373, izsoles sākumcena 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 0 centi)

Izsole notiks šā gada 29. jūlijā pulksten 09.30 Vanagu ielā 4a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā.

Izsolei var pieteikties kā līdz 2021. gada 28. jūlija pulksten 15.00.

Izsoles noteikumi Pielikumi noteikumiem