Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Meža platība “Apiņi”, Vecates pagasts

Meža platība “Apiņi”, Vecates pagasts

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 21. un 23.nogabals, platība – 1,12 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 494 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 154,07 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 20.nogabals, platība – 0,67 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 649 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 118,24 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 14., 7., 12.  un 15.nogabals, platība – 3,0 ha, cirtes veids – kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 1751 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 79,37 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 6. un 16.nogabals, platība – 6,61 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 5923 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 2314,89 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 8.  un 11.nogabals, platība – 3,48 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 8194 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 404,33 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 17. un 18.nogabals, platība – 0,44 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 397 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 62,28 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 13.nogabals, platība – 0,35 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 431 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 142,38 m3 ;
  • “Apiņi”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, 582.kvartāla 24.nogabals, platība – 0,41 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 193 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 55,86 m3 ;

Sākumcena – 133 319,51 euro, solis – 500,00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – 13331,95 euro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141.panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 05.04.2024. plkst.13.00 un noslēdzas 07.05.2024. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.04.2024. plkst.13.00 līdz 25.04.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 13 331,95 (trīspadsmit tūkstoši trīs simts trīsdesmit viens euro un 95 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr.LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Apiņi izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 64292229, e-pasta adrese: . Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese:

Ar elektroniskās izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit:

Lēmums par atsavināšanu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts