Izcērtamās koksnes meža platībās “Klintas”, Kocēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Klintas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 587. kvartāla 1., 2., 4., 6. un 7. nogabals, platība – 3,08 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 3069 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 557,08 m3.

Sākumcena – 36 121,56 eiro, solis – 500,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 3612,16 eiro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 15.09.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 17.10.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 15.09.2022. plkst. 13.00 līdz 05.10.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 3612,16 eiro (trīs tūkstoši seši simti divpadsmit euro 16 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Klintas izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: [email protected]

Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: [email protected]