Izcērtamās koksnes meža platībās “Bērži”, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās meža platībās:

  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634. kvartāla 1. nogabals, platība – 1,29 ha, cirtes veids – cirte pēc VMD sanitārā atzinuma, izcērtamo koku skaits – 665 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 340,22 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634. kvartāla 2., 3. un 8. nogabals, platība – 2,33 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 1339 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 601,05 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 634. kvartāla 4. nogabals, platība – 0,41 ha, cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra, izcērtamo koku skaits – 135 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 43,04 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 646. kvartāla 8. un 9. nogabals, platība – 1,97 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 1859 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 827,45 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 646. kvartāla 1. un 2. nogabals, platība – 0,76 ha, cirtes veids – kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 203 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 13,84 m3;
  • “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, 646. kvartāla 3. un 4. nogabals, platība – 1,78 ha, cirtes veids – kailcirte, izcērtamo koku skaits – 1683 gab., pārdodamās koksnes daudzums – 501,78 m3.

Sākumcena – 170 846,60 eiro, solis – 1000,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 17 084,66 eiro.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Pievienotā vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas jāpieskaita pievienotās vērtības nodoklis.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc izziņas par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 15.09.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 17.10.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 15.09.2022. plkst. 13.00 līdz 05.10.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 17 084,66 eiro (septiņpadsmit tūkstoši astoņdesmit četri euro 66 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Cirsmas Bērži izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: [email protected]

Par cirsmām un to apskati zvanīt 64292252, e-pasta adrese: [email protected]