Īpašuma “Gaujmala Segļi 99”, Kauguru pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli īpašumam “Gaujmala Segļi 99”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9662 002 0526), kas sastāv no zemes vienības 0,0609 ha ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0526.

Sākumcena – 3729,90 eiro, solis – 100,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 372,99 eiro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 12.09.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 12.10.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.09.2022. plkst. 13.00 līdz 02.10.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 372,99 euro (trīs simti septiņdesmit divi euro un 99 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “”Gaujmala Segli 99” izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamais īpašums ir brīvi apskatāms dabā.

Nekustamais īpašums saskaņā ar 01.01.2021. līgumu Nr.10.1.3/22-2021 ir iznomāts līdz 31.12.2025.

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: [email protected]