Dzīvokļa Tirgus ielā 3-28, Sedā izsoles sludinājums

Izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Tirgus ielā 3-28, Sedā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9413 900 0355), kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,7 m2, un 651/29239 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9413 001 0730 002).

Sākumcena – 2400,00 EUR, solis – 50,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 240,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 16.03.2023. plkst. 13.00 un noslēdzas 17.04.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.03.2023. plkst. 13.00 līdz 05.04.2023. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 240,00 EUR (divi simti četrdesmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Tirgus 3-28 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt pa tālr. 64715666.  

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.