Dzīvokļa īpašuma “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā izsoles paziņojums

Izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9664 900 0602), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 44,2 m2, un 438/2430 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9664 008 0141 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9664 008 0141).

Sākumcena – 4560,00 EUR, solis – 100,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 456,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama 14 dienu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.11.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 19.12.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.11.2022. plkst. 13.00 līdz 07.12.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 456,00 EUR (četri simti piecdesmit seši euro, 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Mellumi-4 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt pa tālr. 27321437, e-pasta adrese: gunta.liepina@valmierasnovads.lv.  

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.