Dzīvokļa īpašuma Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9696 900 0258), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 52,6 m2, un 523/10390 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9696 001 0075 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9696 001 0075).

Sākumcena – 15 100,00 eiro, solis – 200,00 eiro, izsoles nodrošinājuma nauda – 1510,00 eiro.

Samaksa par pirkumu veicama viena mēneša laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 13.09.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 13.10.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.06.2022. plkst. 13.00 līdz 03.10.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1510,00 eiro (viens tūkstotis pieci simti desmit euro), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Imantas 6-17 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt 27321437.  

Par izsoles norisi zvanīt 20220247, e-pasta adrese: [email protected]