Dzīvokļa īpašuma “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā izsoles paziņojums

Izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa, ar kopējo platību 37,6 m2, un 385/3141 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9652 006 0137 001) un zemes (kadastra apzīmējums 9652 006 0137).

Atbilstoši 04.11.2020. veiktās tehniskās apsekošanas atzinumam īpašums ir uzskatāms par pirms avārijas stāvoklī esošu un cilvēku atrašanās tajā nav pieļaujama.

Sākumcena – 400,00 EUR, solis – 50,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 40,00 EUR. Samaksa par pirkumu veicama 14 dienu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.11.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 19.12.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.11.2022. plkst. 13.00 līdz 07.12.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 40,00 EUR (četrdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Doktorāts Dauguļi – 5 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt pa tālr. 27321437, e-pasta adrese: gunta.liepina@valmierasnovads.lv.

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.