Dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā izsoles paziņojums

Izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9678 900 0053), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 47,5 m2, un 783/2112 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9678 005 0036 007), palīgēkām (kadastra apzīmējumi 9678 005 0036 008, 6978 005 0036 009, 9678 005 0036 010 un 9678 005 0036 011).

Sākumcena – 2720,00 EUR, solis – 100,00 EUR, izsoles nodrošinājuma nauda – 272,00 EUR.

Samaksa par pirkumu veicama 14 dienu laikā pēc paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas.

Izsole sākas 17.11.2022. plkst. 13.00 un noslēdzas 19.12.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.11.2022. plkst. 13.00 līdz 07.12.2022. plkst. 23.59 izsoļu elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10 % (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 272,00 EUR (divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi), kas ieskaitāma Valmieras novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000043403, norēķinu kontā AS “Luminor Bank”, konta Nr. LV94RIKO0002013098680, bankas kods RIKOLV2X, ar norādi “Bērzi – 2 izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par nekustamā īpašuma apskati zvanīt pa tālr. 22016115, e-pasta adrese: ints.klavins@valmierasnovads.lv.  

Par izsoles norisi zvanīt pa tālr. 20220247, e-pasta adrese: gints.bertins@valmierasnovads.lv.