Pašvaldība / Par pašvaldību / Pašvaldības kapitālsabiedrības / Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Pašvaldība

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas)

Informācija sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam.

Lietotie saīsinājumi:
PPKDKSPL – publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
VPIL – Valsts pārvaldes iekārtas likums.
VPP – Valmieras pilsētas pašvaldība.
VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Tabula

Publiskais pārskats par Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām un tai piederošajām kapitāla daļām/akcijām 2020.gadā

Kapitālsabiedrību apstiprinātie gada pārskati par 2020.gadu:

Informācija aktualizēta 13.05.2021.