Aicina pieteikties uz rūpnieciskās zvejas rīku limitu piešķiršanu zvejai Ķiruma ezerā 2022. gadā

Valmieras novada pašvaldībā var pieteikties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Ķiruma ezera brīvajam zvejas tīklu limitam 200 metri, kas aizstāts ar sešu murdu limitu, 2022. gadam.

Zvejniecības likuma 7. panta sestā daļa nosaka, ka, iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.

Gadījumā, ja netiks izmantota priekšrocība zvejas tiesību nomā vai iesniegumu skaits pārsniegs pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas iespējas, tiks rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas atklātā izsole.

Zvejniekam jārēķinās ar prasību nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS).

Iesniegumu līdz 13.12.2021. var iesniegt:

  • personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai
  • nosūtot pa pastu uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 13.12.2021) vai
  • iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu: [email protected]

Papildu informācija: tālrunis: 26327031, e-pasts: [email protected]